Buka menu utama

WikiShia β

Muslim bin Katsir al-Azdi

Sahabat Imam
Muslim bin Katsir al-Azdi
آرامگاه شهدای کربلا2.jpg
Tempat pemakaman sebagian besar para syuhada Perang Karbala, di sebelah kiri makam suci Imam Husain as di Karbala
Sahabat dari Imam Ali asImam Husain as
Populer dengan al-A'raj
Garis keturunan Suku Azdi
Tempat Tinggal Kufah
Wafat/Syahadah 61 H/680
Penyebab
Wafat / Syahadah
Menuai cawan syahadah dalam serangan pertama yang dilancarkan oleh pasukan Umar bin Sa'ad dalam perang Karbala


Muslim bin Katsir al-Azdi (bahasa Arab: مسلم بن کثير الازدي) (Syahid: 61 H/680) yang dikenal sebagai al-A'raj (Arab: الأعرج, lumpuh) adalah salah satu sahabat Imam Husain as dan termasuk salah satu dari syuhada Karbala. Selama Perang Jamal, ia berada di pasukan Imam Ali as dan terluka. Sebagaimana penduduk Kufah yang lain, ia juga menulis surat kepada Imam Husain as dan mengundangnya ke Kufah. Ketika Muslim bin Aqil memasuki Kufah, Muslim bin Katsir Azdi bergabung dengannya dan setelah Muslim bin Aqil menuai cawan syahadah, Muslim bin Katsir bergabung dengan kafilah Imam Husain as dan pada hari Asyura ia juga menuai cawan syahada dalam serangan pertama yang dilancarkan oleh pasukan Umar bin Sa'ad.

Daftar isi

Nama dan Silsilah keturunan

Muslim bin Katsir berasal dari suku Azdi[1]. Namanya disebutkan dalam sebuah ziarah yang dinisbahkan dengan Ziarah al-Nahiyah al-Muqaddasah (tidak masyhur), ia disebut dengan nama Aslam (Salam padamu wahai Aslam bin Katsir al-Azdi)[2] dan sebagian sumber memperkirakan bahwa dia adalah Sulaiman bin Katsir [3]yang disebutkan dalam Ziarah Rajabiyah Imam Husain as (Salam atasmu wahai Sulaiman bin Katsir) [4]. Menurut beberapa sumber kontemporer, dikutip dari Kitab al-Ishaba, ia adalah putra Katsir bin Qalib al-Sadafi al-Azdi al-A'raj al-Kufi dan bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan beliau juga ikut berpartisipasi dalam penaklukan Mesir.[5] Tapi berdasarkan penelitian yang ada bahwa yang ikut berpartisipasi dalam penaklukan Mesir adalah ayahnya yang bernama Katsir al-A'raj, bukan Muslim bin Katsir al-Azdi.[6] Dikatakan bahwa dia berasal dari kalangan Tabi'in [7]dan termasuk sahabat Imam Ali as. Dia ikut serta dalam Perang Jamal, ketika kakinya terluka akibat pukulan yang dilancarkan oleh Amr bin Dhabbah al-Tamimi[8] dan akhirnya ia menjadi lumpuh, maka ia disebut al-A'raj. [9]

Peristiwa Karbala

Muslim adalah termasuk orang yang menulis surat kepada Imam Husain as dan mengundangnya ke Kufah. Di Kufah, dia membantu Muslim bin Aqil dan setelah Muslim bin Aqil menuai cawan syahadah maka dia keluar dari Kufah.[10] Beberapa sejarawan meyakini bahwa dia ditangkap saat memasuki Karbala dan kemudian menjadi martir. [11]Tetapi yang lain mengatakan bahwa ia bergabung dengan Imam Husain as di dekat Karbala[12] dan akhirnya ia juga menuai cawan syahadah dalam serangan pertama yang dilancarkan oleh pasukan Umar bin Sa'ad.[13]

Catatan Kaki

 1. Tasmiyah man qatala ma'a al-Husain as, Husaini Jalali, Muhammad Reza, hlm.30
 2. al-Iqbal bil A'mal al-Hasanah, Ibnu Thawus, Ali bin Musa, jld.3, hlm.79
 3. Muhadditsi, Farhangg-e Asyura, 1417 H, hlm. 230
 4. al-Iqbal bil A'mal al-Hasanah, Ibnu Thawus, Ali bin Musa, jld.3, hlm.346
 5. Tanqih al-Miqal, Mamaqami, Abdullah, jld.3, hlm.215
 6. Al-Ashabah, Asqalani, Ibnu Hajar, jld.5,.hlm.475
 7. Abshar al-'Ain, Samawi, Muhammad bin Thahir, jld.1, hlm.185
 8. Farsan al-Haija', Mahallati, Zabihullah, jld.1, hlm.36
 9. Abshar al-'Ain, Samawi, Muhammad bin Thahir, jld.1, hlm.185
 10. Madinah al-Husain as, jld.1, hlm.60
 11. Abshar al-'Ain, Samawi, Muhammad bin Thahir, jld.1, hlm.165, maqsad 10
 12. Abshar al-'Ain, Samawi, Muhammad bin Thahir, jld.1, hlm.185
 13. Manaqib Al Abi Thalib as, Ibnu Syahr Asyub, jld.3, hlm.260

Daftar pustaka

 • 'Asqalani, Ibnu Hajar. Al-Ishābah fī Tamyīz ash-Shahābah. Riset 'Adil Ahmad 'Abdul Maujud. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah Mansyurat Muhammad Ali Beidun, 1995.
 • Ibnu Syahr Asyub Mazandarani, Muhammad bin Ali. Manāqib Āli Abi Thālib.
 • Ibnu Thawus, Ali bin Musa. Al-Iqbāl bil A'māl al-Hasanah. Riset Jawad Qayyumi Isfahani. Qom: Daftar-e Tablighat-e Islami, 1376 HS(1998).
 • Kufi, Fudhail bin Risan. Tasmiyatu Man Qutila ma'a Al-Husain as. Qom: Alul Bait, 1406 H.
 • Mahallati, Dzabihullah. Fursānul Haijā`. Hamid Fadawi Ardestani. Nasyr-e Murtazawi, 1389 HS (2010).
 • Mamaqani, Abdullah. Tanqīh al-Maqāl fī 'Ilm ar-Rijāl. Manuskrip. Najaf: 1352 H.
 • Muqarram, Abdurrazzaq. Maqtal al-Husain As. Beirut: Muassisah al-Kharsan lil Mathbu`at wan Nasyr.
 • Samawi, Muhammad bin Thahir. Ibshār al-'Ain fī Anshār al-Husain as. Cet I. Qom: Entesyarat-e Daneshgah-e Syahid Mahallati, 1419 H.
 • Thusi, Muhammad bin Hasan. Rijāl ath-Thūsī. Riset Jawad Qayyumi Isfhahani. Qom: Daftar-e Entesyarat-e Islami, 1373 HS(1995).